Bemutatkozás

A Békéssámsoni Általános Iskola közel száztizenhat éves története arra kötelez bennünket, hogy nevelő és oktató munkákban kiemelt figyelmet fordítsunk a község hagyományainak megismertetésére, a szülőföld iránti szeretet felébresztésére, a különféle világnézetű emberek cselekvő együttélésének gyakoroltatására. Iskolánk fenntartója és működtetője a Békéscsabai Tankerületi Központ, alapfeladatunk a beiskolázási körzetünkbe tartozó tanköteles korú gyermekek általános műveltségének megalapozása. E feladat megvalósításának érdekében intézményünkben nyolc évfolyamos általános iskola működik. A beiskolázási körzetünkben élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól nagymértékben eltér, ezért nevelő és oktató munkánk ehhez a helyzethez igazodik: tanórán és tanórán kívül megpróbáljuk segíteni a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességű gyermekek fejlesztését is. A közösség, a pedagógusok és a szülők célja azonos: gyermekeinkből művelt, jól képzett, az életben boldogulni tudó embereket szeretnénk nevelni. Iskolánk hosszú múltja alatt többször változtak az iskola falai, épületei, de nem változott a bennük munkálkodó pedagógusok fő célja: emberséget és tudást adni a felcseperedő békéssámsoni gyermekeknek! Az iskola Pedagógiai Programjában célkitűzés az, hogy a korszerű tudás, a gyakorlatban is alkalmazható ismeretek, a sokoldalú személyiségfejlesztés és a helyes pályaválasztásra való előkészítés megvalósuljon. Az intézmény biztonságos, folyamatos és stabil működéséhez figyelembe kell venni a település demográfiai helyzetét. A születések számát elemezve megállapítható, hogy az utóbbi években 23 és 35 között mozgott az egy évben született gyermekek száma. Ez a létszám stabilan biztosította az évfolyamonkénti két osztály biztonságos működését.

Aziskola tanulói létszáma 184 fő, tanulóink képességbeli összetétele rendkívül eltérő. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulótól a rendkívül jó körülmények között lévő tanulókig mindenki megtalálható. A megfelelő nevelő-oktató munka megszervezése rendkívül nagy pedagógiai, módszertani felkészültséget igényelt, a személyre szóló fejlesztés is megvalósult intézményünkben, egyrészt az „utazó” fejlesztő pedagógus, másrészt a kollégáim által. Az oktató-nevelő munkát 20 fő pedagógus és 3 fő óraadó végzi. A szakos ellátottság 100 %-os. A tantestületben 19 fő főiskolai végzettséggel rendelkezik, 4 főnek van egyetemi végzettsége. A nevelőtestületünk igényes minőségi munkát végző, a konfliktusokat is vállalni tudó közösség, akiknek a munkához való viszonya, szakmai felkészültsége jó. A különféle továbbképzéseken részt vesznek, melyek tapasztalatait a nevelő-oktató munkában hasznosítják. Az elmúlt években a hét évenkénti továbbképzési kötelezettség miatt legalább egyszer mindenki részt vett továbbképzésen, de sokan három-négy alkalommal is bekapcsolódtak a különböző képzési programokba. Az utóbbi évben a nevelőtestület azonosult azzal a vezetői törekvéssel, hogy a nyugodt oktató- nevelő munka legfontosabb előfeltételei a fegyelem, a pontosság, a rend és a tisztaság megkövetelése. Az egységes elveket sokszínű, változatos módszerekkel valósítják meg a pedagógusok, miközben igyekeznek egy sor olyan hiányt pótolni tanulóinknál, amelyek a szülői, családi háttérből következnek, elsősorban kulturális és viselkedési ismeretek területén. Az intézményi adminisztrációt 1 fő iskolatitkár biztosítja, további 1 fő fűtő-gondnok és 3 fős technikai személyzet, és 2 fő közfoglalkoztatott munkavállaló biztosítja az iskola zavartalan működését. Az alkalmazottak régi munkatársak, akik feladatukat megfelelő, jó színvonalon végzik. Az iskola infrastrukturális feltételei jók, ideális alapterületen, nagy kihasználtsággal folyik az oktatás a felújított, korszerűen berendezett termekben. A taneszközök (tankönyvek, segédeszközök, demonstrációs és tanulói eszközök) tekintetében cél annak biztosítása, hogy a szociális háttérétől függetlenül minden gyermek egyaránt hozzáférjen azok használatához. Az iskolában már nemcsak a frontális tanári magyarázathoz szükséges eszközrendszer áll rendelkezésre, hanem jelen vannak az interaktív, foglalkoztató jellegű, differenciálásra, csoportmunkára, kooperativitásra épülő tanuláshoz szükséges taneszközök is. Interaktív tábla, televízió, videó, DVD lejátszó, projektor, írásvetítő, számítógép és internet. Az iskola bútorzata új, az integrált nevelést és a kompetencia alapú fejlesztést segítő módszertani elemek alkalmazását segítő, variálható bútorok. Az iskola könyvtárában közel 4000 kötetes állomány található. A tornaterem nem szabvány méretű, de kihasználtsága a legtöbb sportolási igény kielégítésére alkalmas és megfelelő. Egy Ayres terápiás szoba is segíti a gyógytestnevelésben résztvevő tanulóink foglalkozásait illetve a mindennapos testnevelésben résztvevőket.