Covid 19- Információk

Intézkedési terv módosítása

„A Kormány döntése értelmében a köznevelési intézményekben 2020. október 1-jétől kötelező a foglalkoztatottak és a gyermekek, tanulók testhőmérsékletének mérése. Az intézményben foglalkoztatott személy, illetve nagykorú tanuló csak akkor mehet az intézménybe, ha az érkezéskor mért testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket (37,8 oC). A kiskorú tanulók, gyermeket pedig ezt meghaladó testhőmérséklet esetén el kell különíteni és értesíteni kell a szülőt vagy gondviselőt.

A módosított Intézkedési terv 2020. október 1-jétől érvényes!”

Békéssámsoni Általános Iskola Intézményi szabályok

1. Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak az intézményvezető előzetes engedélyével, illetve

kifejezetten szülők részére szervezett programon való részvétel céljából.  A szükséges információkat a KRÉTA rendszerben, szükség esetén telefonon vagy egyéb intézményi adminisztrációs illetve online osztálycsoportokon osztályfőnökök bevonásával  juttatjuk el a szülőkhöz.

2.  Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. Kérjük, a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK (Nemzeti Népegészségügyi Központ) aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni!

3. Az intézményünkbe történő belépéskor kötelező az orrot és szájat eltakaró maszk viselete! Kötelező szabály, hogy az egyénileg használt szájmaszkokat NEM lehet az iskolai hulladékgyűjtő edényzetbe dobni! (kérjük, hogy azokat mindenki vigye haza) A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, nem kötelező. A közös helyiségekben (pl. folyosók, lépcsők, zárt helyiségek) a maszk viselése kötelező!

4. A bejáratoknál kötelező a kézfertőtlenítés használata (a fertőtlenítő szert kollégáink permetezik az érkezők kezére)! Az intézmények bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak használatára felhívjuk az intézménybe belépők figyelmét. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét (a tanulók esetében javasolt a szappanos kézmosás) A tantermekben és szociális helységekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni. Kéztörlésre papírtörlőket biztosítunk.

5. A személyi higiéné alapvető szabályairól a tanulók részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást kaptak, kapnak folyamatosan. Kérjük a szülőket, hogy gyermeküktől otthon is várják el az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.

6. A feltételek megléte esetén a személyiségi és adatvédelmi előírások betartása mellett érintkezés nélküli (infra) testhőmérséklet mérést alkalmazhatunk, szükség esetén alkalmazunk.

7. Intézményünk megteszi a szükséges intézkedéseket az intézményi csoportosulások megelőzésére a tanév folyamán mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt. Ezért több alkalommal élünk a résztvevők létszámának korlátozásával járó intézkedésekkel (pl. ünnepségek, iskolanapok, tanítás nélküli munkanapok, intézménybe történő belépés, benntartózkodás stb. esetén).

8. A nagyobb létszámú csoportosulások elkerülése érdekében a tanulók iskolába történő érkezése, onnan történő távozása, az étkeztetés, sorakozó rendje, bejáratok beosztása, egyéb tevékenységek szervezése időbeli térbeli ütemezéssel történik. Kérjük ezen időpontok, illetve a találkozási pontok betartását a szülőktől, tanulóktól egyaránt.

Étkeztetés

1.  Az étkezéssel, étkeztetéssel kapcsolatos szabályok: csökkentettük az étkezőkben, egyszerre jelen lévők maximális létszámát, megfelelő szervezéssel időbeli ütemezést vezettünk be. Az étkeztetés szakaszos, időben elkülönített, kisebb csoportokban történik. Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a tanulók alapos szappanos kézmosására, kézfertőtlenítésére. Az étkezések során lehetőség szerint kerülni kell az osztályok, csoportok keveredését. A sorban állás esetén a védőtávolságot be kell tartani. Az étkezés ideje kivételével a szájmaszk használata az étkező helyiségekben is kötelező.

2. Az iskolatej és iskolagyümölcs programban kapott élelmiszerek kiosztása a kijelölt iskolai dolgozó feladata. A tejterméket a diákok lehetőleg azonnal fogyasszák el, a tanteremben 1 óránál hosszabb ideig tejet tárolni tilos. A gyümölcsöt a tanuló vagy hazaviszi, vagy bővizes öblítés után a tanteremben fogyasztja el.

Tanulói hiányzások

1. Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni.

2. Igazolt hiányzásnak tekintjük továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.

3. A tanulói hiányzások kezelésére az intézmény helyi szabályzóiban, és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet), az „Intézkedési terv 2020/2021.tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről”-ben leírtak a mérvadóak.

4. Amennyiben egy gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az  orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodunk, akinek a figyelmét felhívjuk arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező!

5. A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézmény el kell fogadjon, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.

Intézkedések fertőzéssel érintett intézmények esetében

1. Az NNK – a területi népegészségügyi hatóság, azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatala által elvégzett járványügyi vizsgálat és kontaktkutatás eredménye alapján – az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési intézmények, illetve feladat ellátási helyek alapadatairól, amelyekről bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy egyéb személy tesztje koronavírus-pozitív.

2. Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az intézményben más munkarendet. Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az intézmény a jogszabályok alapján arra jogosult szervtől haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására. A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre.

3.  A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával – történik. A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják. Amennyiben az intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen kívüli, digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben meg kell szervezni a szülők támogatása érdekében. A gyermekfelügyelet során a Napközi konyha változatlanul biztosítja a gyermekétkeztetést.

Foglalkozások szervezése, takarítás, fertőtlenítés

1. A tantermek, szaktantermek, nyelvi termek, egyéb helyiségek használata során az osztályok, csoportok váltása között a felületfertőtlenítést el kell végezni.  Az órákon használt eszközöket, sporteszközöket amennyiben azokat nem károsítja – felületi fertőtlenítőszerrel tisztítani kell a csoportok váltása között.

2. Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani.

3. A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek, tanulók egészségét ne veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz biztosítása és azok viselése szükséges.  A közös helyiségek fertőtlenítése az intézményben egyéni beosztással történik az ehhez módosított munkaidő beosztással. A fertőtlenítés elvégzését a helyiségek ajtajain kihelyezett takarítási ellenőrző lapon aláírással kell igazolnia az azt elvégző dolgozónak. Az intézmény dolgozói aláírásukkal veszik tudomásul a járvánnyal kapcsolatos intézkedéseket és feladatokat, illetve az alábbiak megismerését.

Kommunikáció, további tájékoztatások

1. Bérlők tájékoztatása: Iskolánkban a nem iskolai sportköröket és edzéseket, 2020. szeptember 8-tól

átmenetileg,határozatlan időre felfüggesztjük!

A tornaterem bérlési lehetősége bármilyen nem iskolai rendezvény esetén határozatlan időre felfüggesztésre kerül.

2. Kérjük a szülőket, hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak, ennek fontosságára hívják fel

szülőtársaik figyelmét is!

Hivatalos tájékoztató oldal a koronavírusról: https://koronavirus.gov.hu/.

Az oktatással kapcsolatos hírek www.kormany.hu és a www.oktatas.hu

Az intézményünk által kiadott tájékoztatásokat KRÉTA rendszeren keresztül, e-mailben, iskolánk honlapján, szükség esetén telefonon vagy egyéb intézményi adminisztrációs illetve online osztálycsoporton keresztül érik el.

Központi tájékoztatások, eljárásrendek, szabályok

Hivatalos források a COVID-19-ről

Információs vonalak: +36 80 277 455 +36 80 277 456 Külföldről: +36 1 550 1825
Email: koronavirus@1818.hu

További információk, tájékoztatók

Covid19 aktuális állapot (módosítva 2021.03.11):

Békéssámsoni Általános IskolaAz intézménnyel jogviszonyban álló, koronavírus-pozitív
PCR teszttel rendelkező igazolt aktív fertőzött
aktuális állapottanulópedagógusegyéb alkalmazott
Létszám000